Nekvasilova obhajoba

4. ledna 2007 v 22:54 |  Zápisník
STANOVISKO K ODVOLÁNÍ Z FUNKCE ŠÉFA OPERY ND


Dne 23.11.2006 jsem byl Ing. Janem Mrzenou, pověřeným od 13.11.2006 řízením Národního divadla, odvolán z funkce šéfa opery Národního divadla, kterou jsem vykonával od 1.6.2002. V souvislosti s mým odvoláním a na obhajobu tohoto kroku dal Ing. Jan Mrzena médiím k dispozici text nadepsán Odvolání, který je plný polopravd, dezinformací, dezinterpretací a vyložených lží. V tomto lživém duchu dále informoval o mé práci například na své Tiskové konferenci 13.12.2006 a v dalších svých vystoupeních z poslední doby.
Trvám na tom, že mé odvolání bylo zásadním zásahem do uměleckého směřování Opery Národního divadla, tedy v zásadním rozporu s prohlášením pana Ing. Mrzeny po nástupu do Národního divadla a také s tím, co prohlásil ministr kultury pan Martin Štěpánek - a to, že se na uměleckém směřování Národního divadla a jeho souborů do jmenování nového ředitele, který vzejde z ŘÁDNÉHO konkurzu, nebude nic měnit !!!

Rád bych své stanovisko, spolu se stručnou reflexí mé práce v Opeře Národního divadla, včetně chování pana Ing. Mrzeny k mé osobě, shrnul v několika následujících bodech.

1. Dramaturgická koncepce opery za mého vedení byla realizována v několika navzájem se prolínajících se liniích.
- interpretace klasické české operní tvorby 19. a 20. století ( Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů )
- uvádění děl světového klasického repertoáru 19. a 20. století( a děl. W.A.Mozarta ve Stavovském divadle ) , včetně děl v Praze či v Čechách dlouho nebo vůbec neuváděných, které však patří k dramaturgii světových operních scén a zároveň představují i výrazné interpretační příležitosti pro umělecké osobnosti či kolektivní tělesa Opery Národního divadla ( Adriana Lecouvreur, Prsten Nibelungův, Samson a Dalila )
- uvádění významných světových současných operních děl ( minimalistická trilogie )
- systematická péče o rozvoj a uvádění současné české operní tvorby (např. Martin Smolka - Nagano, Jan Klusák - Bertram a Mescalinda, Emil Viklický - Máchuv deník )
Některá díla, která vznikla přímo na objednávku ND u významných současných českých skladatelů na své uvedení teprve čekají ( např. Vladimír Franz, Zbyněk Matějů ,Tomáš Hanzlík).
- uvádění a znovuobjevování zapomenutých děl české operní literatury, včetně otevření diskuse , co vše je obsahem pojmu česká hudba a opera. Tato díla jsou uváděna buď formou jednorázových koncertních či koprodukčních scénických verzí.
Zároveň je vždy sledován přesah do evropského kulturního kontextu.
- Off program, vytvářející prostor pro mladé skladatele a interprety v rámci cyklu Bušení do železné opony

Chápu operu Národního divadla ( a zároveň i celé Národní divadlo ) jako živý divadelní organismus a zároveň i jako nezastupitelnou kulturní instituci. Z tohoto pohledu se pak rozvíjela další činnost opery ND, zejména publikační - vznik teoretické knižní řady Knihovna opery Národního divadla, či vydávání dokumentačních nekomerčních CD, které zásadním způsobem mapují současnou interpretační generaci opery Národního divadla. Obojí je činnost, které se v současné době žádná jiná instituce takto systematicky nevěnuje.
Vycházím z přesvědčení, že Opera Národního divadla, jako první operní scéna v České republice, má vedle rozvoje interpretačního umění klasického českého a světového repertoáru, zároveň dát prostor nejnovějším trendům směřování operního umění, být i iniciátorem děl nových, včetně experimentálních počinů. Nabídnout ve své dramaturgii co nejširší pohled na možnosti operního žánru a vedle udržení zájmu stávajícího publika přitáhnout k opeře publikum nové. Což se v mnoha projektech k mé velké radosti podařilo.

Pro úspěšné naplnění takto širokého programu je vždy klíčové hledání nových realizačních možností, zejména ve spolupráci s jinými, převážně zahraničními divadly.
Trvám na tom, že všechny realizované koprodukce byly pro soubor opery cestou, jak daný titul realizovat za nižších finančních nákladů, než pouze vlastními silami! Byly tedy vždy pro Národní divadlo ekonomicky výhodné !
Bez koprodukcí a kooperací by nebylo nikdy možno realizovat dramaturgický plán v celé jeho zamýšlené šíři (viz výše řečené ).
Koprodukce a velmi se rozvíjející spolupráce se zahraničními operními scénami spolu s netradiční dramaturgií výrazně zvedla i zájem zahraničních médií o práci Opery Národního divadla.
2. Hospodaření Opery Národního divadla za mého vedení v celoroční uzávěrce skončilo vždy zlepšeným hospodářským výsledkem ( za ekonomický výsledek roku 2006 , vzhledem k svému náhlému odvolání před koncem roku nemohu nést odpovědnost! .
Tržby opery každým rokem vzrůstaly přibližně o 2.000.000Kč. Všechny tyto údaje jsou k dispozici jak v ročenkách Národního divadla , tak ve výročních zprávách.
To, že je Národní divadlo státem dotovanou institucí , mu umožňuje a zároveň dává za povinnost věnovat síly projektům umělecky a kulturně přínosným, i když ne zcela ekonomicky návratným. Poměrně vysoký plán tržeb, který opera Národního divadla má, ji zároveň nutí chovat se maximálně hospodárně - při plánu premiér i celého hracího plánu tak, aby byl celkový hospodářský výsledek roku v rovnováze plánovaných příjmů a nákladů ( což je principem fungování příspěvkových organizací ).

3. Do vedení opery Národního divadla jsem nastoupil jako aktivní umělec - operní režisér. To, že jsou v čele uměleckých souborů aktivní tvůrci, kteří se svými inscenacemi podílejí na formování umělecké tváře souboru, bylo součástí uměleckého programu ředitele
ak. arch. Daniela Dvořáka, se kterým vyhrál v roce 2001 řádný konkurs. Jako režisér jsem se v poměru k realizovaným projektům podílel svou prací řádově ve stejném poměru jako mí ostatní kolegové šéfové (Michal Dočekal v činohře a Petr Zuska v baletu ).
Vedle mě pracovala či bude pracovat v opeře Národního divadla řada jiných zajímavých režijních osobností převážně střední či mladší generace, mnozí z nich v Národním divadle poprvé ( např. bratři Cabani, Nina Vangeli, bratři Formani, Marián Chudovský, Michal Dočekal, Ondřej Havelka, Robert Tannenbaum, Nick Muni, Zdeněk Plachý, Jiří Heřman, Stefen Piontek, Pavel Mikuláštík, Karl a Urdel Hermannovi, Miloš Forman ). Nelze nezmínit ani spolupráci s významnými dirigenty ( např.Sir Charles Mackerass, Jiří Kout, Gerd Albrecht, Jiří Bělohlávek, Ascher Fish, Allesandro de Marchi, Libor Pešek ).
4. Pan Ing. Mrzena mi během svého působení v Národním divadle do 23.11.2006, kdy mi předal dopis o odvolání z funkce nevytknul žádnou chybu v řízení operního souboru - ani systémovou, ani uměleckou. Pouze se mne 20.11. k mému velkému údivu zeptal, zda-li nechci z funkce odstoupit sám na vlastní žádost, nebo že mne odvolá !!!
Soubor po odvolání ředitele ak. arch. D. Dvořáka pracoval dále, připravil dvě naplánované premiéry ( La clemenza di Tito, Tajemství ) a připravoval projekty další, včetně příští sezóny.
Předložil jsem panu Ing.Mrzenovi dramaturgický plán se všemi jím vyžádanými údaji( předpokládané náklady na jednotlivé inscenace apod. ) .
Při naší jediné schůzce nad dramaturgickým plánem opery pro sezónu 2007/08 pouze zrušil koprodukci s divadlem v Hofu na uvedení opery Viktora Ulmanna Pád Antikrista ( ta měla být završením cyklu Český triptych II - Terezín ) . K připravované koprodukci
s Teatro Massimo Bellini Catania na uvedení opery Erwina Schulhoffa Plameny ( pro divadlo velmi ekonomicky přínosnou ! ) si vyžádal další upřesňující informace, které ode mne obratem obdržel.

Ani jednou neprojevil Ing. Mrzena zájem o hlubší analýzu mé umělecké koncepce, dramaturgických záměrů i jejich provázanost s ekonomickými záležitostmi.
Vše jsem měl a mám koncepčně promyšleno a připraveno, a toto jsem byl připraven obhájit!
Pan Ing. Mrzena ode mne obdržel všechny vyžádané podklady pro přípravu sezóny příští (07/08), včetně připravených textů koprodukčních smluv. Naopak mi nesdělil výši rozpočtu, se kterým mohu pro kalendářní rok 2007 počítat. Zrušil ale dva koprodukční projekty - koprodukční smlouvu na uvedení opery Plameny nakonec ani po mém odvolaní nepodepsal a postavil tím Národní divadlo v zahraničí do pozice neseriózního partnera.
5. Ještě jeden příklad za všechny : v textu Odvolání je jako příklad systémových chyb v řízení uvedeno obsazení místa šéf dirigenta ! Škoda, že Ing. Mrzena ani po více než dvou měsících ve funkci pověřeného řízením Národního divadla nezjistil, že šéf dirigent je funkce jmenovaná nikoliv šéfem opery, ale přímo ředitelem Národního divadla.
Těžko pak v těchto souvislostech věřit jeho zaklínáním objektivními důvody !

6. Trvám na tom, že mé odvolání bylo pouze a jenom vedeno záměrem zlikvidovat a zvrátit co nejdříve současné směřování opery Národního divadla. A to ještě dříve, než nastoupí nový šéf opery spolu s novým ředitelem, vzešlým z řádného konkurzu!
Tedy co nejdříve se mě zbavit a lživými výroky a dezinformacemi poškodit mou osobu a
mou dosavadní práci v Národním divadle, jakož i mou odbornou způsobilost ! Toto rezolutně odmítám !

7. Po mé zkušenosti s panem Ing. Mrzenou, ve funkci pověřeného řízením Národního divadla, jsem došel k názoru, že se jedná o bezcharakterního člověka, který účelově lže a překrucuje fakta, na přímé otázky málokdy jasně odpoví. Nejprve Vás nechá, po vzájemné dohodě a stanovení pravidel, klidně pracovat, a bez varování Vám vrazí kudlu do zad !
Další otázkou je míra jeho vzdělání, erudovanosti a odbornosti v oblasti opery a mandátu pro zasahování do uměleckých věcí!

8. Trvám na tom, že nebyl objektivní důvod k mému odvolání, pokud hodlal pan Ing. Mrzena vůbec někdy dodržet to, co prohlásil a slíbil při svém nástupu do Národního divadla.
Tak zvané objektivní důvody jsou pouze a jenom další účelové dezinterpretace a nicneříkající slova pana Ing. Mrzeny.

9. Pan Ing. Mrzena jmenoval pětičlenné umělecké kolegium pro operu jako svůj poradní orgán. To teď bude rozhodovat o dramaturgii, obsazení inscenátorů a podobně. Bez konkurzu, bez umělecké koncepce a v současné době bez opravdu legálního mandátu. Jedním z jeho členů je např. jeden ze zásadních odpůrců mé umělecké práce Dr. Josef Herman. Zajímavé by bylo zveřejnit, kolik je v tomto kolegiu předlistopadových členů KSČ ! Kupředu LEVÁ !!!!


Jiří Nekvasil
emeritní šéf opery Národního divadla
(1.6.2002 - 24.11.2006 )
veřejně dostupný dokument, zdroj: vlastní
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama